Uutiset-sivulla, sivupalkin Ajankohtaista-osiossa sekä etusivun nostossa julkaistavat kirjoitukset

ICF Global tiedottaa – helpotuksia sertifiointeihin

ICF Global haluaa tukea nykyisessä tilanteessa ICF-sertifioituja ja sertifiointi-polulla olevia coacheja – ja on päättänyt seuraavista väliaikaisista muutoksista, jotka ovat voimassa joulukuun 2021 loppuun.

 • Sertifiointiin vaadittavista asiakas-coaching -tunneista 20 prosenttia saa olla pro-bono – coachingia. Tunnit tulee olla hankittuna viimeisen 24 kk:n aikana. Tämä koskee kaikkia sertifiointi-tasoja (ACC, PCC, MCC).
 • Mikäli sertifiointisi voimassaolo päättyy vuoden 2020 lopussa, mutta ET SAA sitä ennen kokoon riittävästi CCE-pisteitä, niin saat sekä lisäaikaa että helpotusta vanhentuneen sertifioinnin uusintaan. Sertifioinnin uusimiseen riittää 41.2 CCE-pistettä ja sinulla on aikaa kerätä pisteet vuoden 2021 loppuun saakka.

  ACC-tason sertifiointi: Vähintään 100 tuntia (70 tuntia maksettua asiakas-coachingia), vähintään 8 eri asiakkaan kanssa (prosessit käynnistetty sen jälkeen, kun olet aloittanut coach-koulutuksen). Vähintään 25 coaching-tuntia on tehty viimeisen 24 kuukauden aikana ennen sertifiointi-hakemuksesi lähettämistä.

  PCC-tason sertifiointi:  Vähintään 500 tuntia (440 tuntia maksettua asiakas-coachingia), vähintään 25 eri asiakkaan kanssa (prosessit käynnistetty sen jälkeen, kun olet aloittanut coach-koulutuksen). Vähintään 50 coaching-tuntia on tehty viimeisen 24 kuukauden aikana ennen sertifiointi-hakemuksesi lähettämistä.

  MCC-tason sertifiointi: Vähintään 2,500 tuntia (2,200 maksettua tuntia asiakas-coachingia), vähintään 35 eri asiakkaan kanssa – ja prosessit on käynnistetty sen jälkeen, kun olet aloittanut coach-koulutuksen.

Pro Coaching – uusi tunnustus vaikuttavan coaching-työn tekijöille

Pro Coaching on ICF Finlandin ja EMCC Finlandin yhteisesti myöntämä tunnustus, jonka tarkoituksena on edistää ammattimaista coachingia ja sen näkyvyyttä Suomessa. Tunnustus myönnetään ensimmäisen kerran vuonna 2020, ja jatkossa vuosittain.

Tule mukaan vaikuttamaan: ehdota tunnustuksen saajaa!
>> Ehdotuksen tunnustuksen saajaksi voit tehdä tästä – linkki


Kuka voi saada Pro Coaching -tunnustuksen?

Pro Coaching -tunnustuksen voi saada joko yksilö tai organisaatio. 

Tunnustuksen saava yksilö voi olla esim. ammatticoach, coaching -vaikuttaja, ammatticoachingia organisaatiossaan käyttänyt johtaja/virkamies/esimies/tms., joka on omalla toiminnallaan edistänyt ammattimaista coachingia ja tuonut sen vaikuttavuutta näkyvämmäksi yhteiskunnassa, esimerkiksi 

 1. edistänyt ammattimaisen coachingin näkyvyyttä ja tunnettuutta 
 2. edistänyt coaching -alan kehittymistä 
 3. edistänyt ammattimaisen coachingin käyttöä. 

Mikäli tunnustuksen saajaksi valitaan ammatticoach, tulee tällä olla voimassa oleva, joko ICF:n coach -sertifiointi tai EMCC:n coach -akkreditointi. Kyseisen henkilön tulee myös olla joko ICF:n tai EMCC:n jäsen. 

Tunnustuksen voi saada organisaatio, jossa ammattimaista coachingia on käytetty systemaattisesti ja pitkäjänteisesti, ja jossa ammattimaisella coachingilla on saavutettu merkittävää hyötyä organisaatiolle. 

Miten tunnustuksen saaja valitaan?

Tunnustuksen saajaa voi ehdottaa kuka vain, ks. ehdotusmenettely jäljempänä.

Tunnustuksen saajan valinnan tekee 1-3 vuosittain vaihtuvaa, näkyvää vaikuttajaa, jotka ICF Finlandin ja EMCC Finlandin yhdessä muodostama projektiryhmä on kutsunut tehtävään. Projektiryhmä käy läpi saapuneet ehdotukset ja esivalitsee ehdokkaat, joista lopullinen valinta tehdään.

Vuonna 2020 projektiryhmään kuuluvat molempien yhdistysten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat; ICF Finlandista Heli Backman ja Mari Mattsson ja EMCC Finlandista Christel Berghäll ja Pirjo Puhakka.

Ehdotukset tunnustuksen saajaksi pyydetään toimittamaan viimeistään 26.10.2020,
ja tunnustuksen saajan julkistus tapahtuu ICF:n 20-vuotisjuhlaseminaarissa 14.12.2020.

Lisätietoja sähköpostitse: icf@icffinland.fi ja puhelimitse: 040-7036575/Mari Mattsson

JÄSENTAPAHTUMAT – SYKSY 2020

Loka-marraskuun tilaisuudet järjestämme webinaareina. Ilmoittautuminen jäsenille uuden jäsenpalvelun kautta. Kaikki jäsenet ovat saaneet sähköpostitse kutsun kirjautua uuteen palveluun.

LOKAKUU

1.10 klo 18:00 – 19:30

 • PWC Global Coaching Study tulokset, Heli Backman, PCC. 1,5 RD.

21.10. klo 17:30 – 19:30

Uusien ydintaitojen äärellä, Marianne Borg Hyökki, PCC. CCE-pisteet tarkentuvat myöhemmin.

MARRASKUU

16.11. klo 17:30 – 19:30

 • ICF Finlandin syyskokous, jonka jälkeen jatkamme teemalla Coaching ja työnohjaus – kumppaneita vai kilpailijoita? Päivi Kupias, PCC. CCE-pisteet tarkentuvat myöhemmin.

ICF Finlandin hallitushaku 2020

Lähde mukaan tekemään tärkeää työtä jäsenten ja ammatticoachingin hyväksi!

Tänä syksynä hallitusporukassa avautuu sekä hallituksen jäsenen paikkoja, varapuheenjohtajan sekä puheenjohtajan positio. Jäsenten ja puheenjohtajan hallituskausi on kaksi vuotta, varapuheenjohtajan pestin pituus on vuosi. Hakijoiden toivotaan työskentelevän ammattimaisesti coachingin parissa, kehittävän omaa ammattiosaamistaan ja seuraavan alan kehitystä.

Hallitustoiminnassa tärkeitä seikkoja ovat:

 1. Aito motivaatio ja into kehittää toimialaa.
 2. Hallituksessa tarvittava osaaminen: Tietotekniset taidot , Viestintätaidot (+some), Markkinointiosaaminen, Tapahtumien järjestäminen, Johtamis- tai järjestökokemus.
 3. Työskentely ammattimaisesti coachingin parissa, oman ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen ja toimialan kehityksen seuraaminen.
 4. Varapuheenjohtajalla oltava voimassa oleva ICF sertifiointi

Hakuprosessista vastaa ICF Finlandin nimityskomitea, jonka vetovastuussa on aina edellisen hallituksen puheenjohtaja eli tänä vuonna Nonna Babitzin. Muut nimitystoimikunnan jäsenet ovat Wiki Wikström ja Pirta Hautala

Näin hallitushaku etenee
– Lähetä hakemuksesi keskiviikkoon 30.09.2020 mennessä
– Nimitystoimikunta haastattelee kaikki hakijat 15.10.- 22.10.2020 välisenä aikana.
– Nimitystoimikunnan ehdotukset esitellään jäsenille ICF Finlandin syyskokouksessa 16.11.2020 .

Lisäkysymyksiin vastaavat:
– Nonna Babitzin, ICF Finlandin nimityskomitean puheenjohtaja, puh. 040 071 1529
– Heli Backman, ICF Finlandin puheenjohtaja, puh. 040 537 3752

LINKKI HAKEMUKSEEN >>

Uudistetut ydintaidot suomeksi

ICF Global on kahden viime vuoden aikana selvittänyt perusteellisesti, miltä laadukas ja ammattitaitoinen coaching näyttää tänään. Yli 1300 coachia ympäri maailman on osallistunut tähän työhön. Mukana on ollut eri koulutus- ja kokemustaustan omaavia jäseniä ja ei-jäseniä. Yksikään taho ei ole aiemmin tehnyt näin mittavaa selvitystyötä coaching-ammatista. Työn tuloksena syntyi uusi päivitetty ja selkeytetty versio ydintaidoista.

Päivitetyt ydintaidot tulevat voimaan vuoden 2021 alussa ja julkaisemme nyt niiden suomenkielisen käännöksen kaikkien käyttöön.

A. PERUSTA

1. Toimii eettisesti

Määritelmä: Ymmärtää coachingin eettiset säännöt sekä ammatilliset vaatimukset ja noudattaa niitä.

 1. Osoittaa suoraselkäisyyttä ja rehellisyyttä vuorovaikutuksessaan asiakkaiden, sponsoreiden ja muiden sidosryhmien kanssa 
 2. Ottaa huomioon asiakkaan identiteetin, ympäristön, kokemukset, arvot ja uskomukset 
 3. Käyttää asiakkaiden, sponsoreiden ja muiden sidosryhmien kanssa sopivaa ja kunnioittavaa kieltä 
 4. Noudattaa ICF:n eettisiä sääntöjä ja toimii sen ydinarvojen mukaisesti
 5. Säilyttää asiakastietojen luottamuksellisuuden sopimusten ja soveltuvien lakien mukaisesti 
 6. Erottaa coachingin, konsultoinnin, psykoterapian ja muut menetelmät toisistaan 
 7.  Ohjaa tarvittaessa asiakkaan eri alan ammattilaiselle 

2. Ilmentää coachingin ajattelutapaa

Määritelmä: Soveltaa ja kehittää ajattelutapaa, joka on avoin, utelias, joustava ja asiakaskeskeinen.

 1. Lähtee siitä, että asiakas on vastuussa omista valinnoistaan 
 2. Sitoutuu jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen coachina
 3. Luo tavan reflektoida omaa työtään säännöllisesti kehittyäkseen coachina
 4. Tiedostaa asiayhteyden ja kulttuurin vaikutuksen itseensä ja muihin 
 5. Käyttää itsetuntemustaan ja intuitiotaan asiakkaiden eduksi 
 6. Kehittää ja ylläpitää kykyään säädellä omia tunteitaan 
 7. Valmistautuu tapaamisiin ajatus- ja tunnetasolla
 8. Hakee tarvittaessa ulkopuolista tukea tai lähteitä

B. YHTEISTYÖSUHTEEN LUOMINEN

3. Luo ja päivittää sopimukset

Määritelmä: Sopii selkeästi coaching-suhteesta, prosessista, suunnitelmista ja tavoitteista yhdessä asiakkaan ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Sopii näistä asioista coaching-prosessin ja jokaisen tapaamisen osalta.

 1. Selittää mitä coaching on ja mitä se ei ole sekä kuvaa prosessin asiakkaalle ja keskeisille sidosryhmille
 2. Varmistaa yhteisymmärryksen siitä, mikä on coaching-suhteessa soveliasta ja mikä ei, mitä tarjotaan ja mitä ei sekä siitä, mitkä ovat asiakkaan ja keskeisten sidosryhmien vastuut 
 3. Varmistaa yhteisymmärryksen coaching-suhdetta koskevista ohjeista ja ehdoista, kuten esimerkiksi järjestelyistä, palkkioista, aikatauluista, kestosta, lopettamisesta, luottamuksellisuudesta sekä muiden henkilöiden mahdollisesta mukanaolosta
 4. Muodostaa coaching-suunnitelman ja tavoitteet yhteistyössä asiakkaan ja keskeisen sidosryhmien kanssa
 5. Varmistaa sopivuutensa asiakkaan coachiksi yhdessä asiakkaan kanssa
 6. Luo yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet coaching-tapaamiselle tai tarkistaa jo luotujen tavoitteiden asianmukaisuuden 
 7. Kirkastaa asiakkaan kanssa, mitä asiakas haluaa käsitellä tai ratkaista tapaamisessa tavoitteen saavuttamiseksi
 8. Sopii tai tarkistaa yhdessä asiakkaan kanssa, miten onnistumista mitataan coaching-prosessissa ja yksittäisessä coaching-tapaamisessa 
 9. Sopii asiakkaan kanssa ajankäytön ja fokuksen ohjaamisesta
 10. Coachaa asiakasta kohti asiakkaan kuvaamaa päämäärää, ellei asiakas ilmaise muuta
 11. Päättää coaching-suhteen yhteistyössä, arvostaen yhteistä kokemusta

4. Rakentaa luottamusta ja turvallisuutta

Määritelmä: Luo yhdessä asiakkaan kanssa turvallisen, kannustavan ympäristön, missä asiakas voi vapaasti jakaa ja käsitellä haluamiaan asioita. Ylläpitää yhteistyösuhdetta, joka perustuu keskinäiselle arvostukselle ja luottamukselle. 

 1. Pyrkii ymmärtämään asiakasta hänen maailmastaan käsin, ottaen huomioon asiakkaan identiteetin, ympäristön, kokemukset, arvot ja uskomukset
 2. Arvostaa asiakasta, hänen identiteettiä, näkemyksiä, tyyliä ja kieltä ja sovittaa coachingin asiakkaan mukaan 
 3. Huomioi ja arvostaa asiakkaan yksilöllisiä kykyjä, oivalluksia ja työtä coaching-prosessissa 
 4. Osoittaa tukea, empatiaa ja huolenpitoa asiakasta kohtaan
 5. Huomioi ja tukee asiakkaan tunneilmaisua, näkemyksiä, huolia, uskomuksia ja ehdotuksia
 6. Vahvistaa asiakkaan luottamusta olemalla avoin, läpinäkyvä ja inhimillinen

5. On läsnä 

Määritelmä: on tietoinen ja läsnä olemalla avoin, joustava, maadoittunut ja varma.

 1. Pysyy keskittyneenä, havainnoivana, empaattisena ja sopeuttaa toimintaansa
 2. Osoittaa uteliaisuutta coaching-prosessin aikana
 3. Hallitsee omat tunteensa ja pysyy läsnä
 4. Osoittaa varmuutta asiakkaan voimakkaita tunteita käsiteltäessä 
 5.  Työskentelee vaivattomasti ”ei-tietämisen” tilassa
 6. Luo ja sallii tilaa hiljaisuudelle, pysähtymiselle tai reflektiolle 

C. VAIKUTTAVA VIESTINTÄ

6. Kuuntelee aktiivisesti

Määritelmä: Keskittyy siihen, mitä asiakas sanoo tai jättää sanomatta ymmärtääkseen täysin viestin merkityksen asiakkaan kontekstissa ja tukeakseen asiakkaan itseilmaisua.

 1. Ottaa huomioon asiakkaan kontekstin, identiteetin, ympäristön, kokemuksen, arvot ja uskomukset ymmärtääkseen paremmin asiakkaan vuorovaikutusta 
 2. Heijastaa tai vetää yhteen kuulemaansa selkeyden ja ymmärryksen varmistamiseksi 
 3. Kysyy lisää huomatessaan, kun asiaan liittyy muutakin kuin mitä asiakas kertoo
 4. Huomioi ja tutkailee asiakkaan tunteita, energian muutosta, ei-verbaalisia vihjeitä ja muuta käyttäytymistä
 5. Yhdistää asiakkaan sanat, äänensävyn ja kehonkielen ymmärtääkseen viestin kokonaismerkityksen 
 6. Kiinnittää huomiota asiakkaan käyttäytymiseen ja tunteisiin läpi tapaamisten havaitakseen esiin nousevia teemoja ja käyttäytymismalleja

7. Herättää tietoisuutta 

Määritelmä: Edistää asiakkaan oivalluksia ja oppimista erilaisin työvälinein ja menetelmin, kuten vaikuttavalla kysymisellä, hiljaisuudella, vertauskuvilla tai analogioilla.

 1. Ottaa huomioon asiakkaan kokemuksen päättäessään mikä voisi olla tälle hyödyllisintä
 2. Haastaa asiakasta tavalla, joka lisää tietoisuutta tai saa aikaan oivalluksia
 3. Kysyy kysymyksiä asiakkaan ajattelutavasta, arvoista, tarpeista, toiveista ja uskomuksista
 4. Esittää kysymyksiä, jotka auttavat asiakasta tutkailemaan asiaa nykyistä ajatteluaan laajemmin
 5. Pyytää asiakasta reflektoimaan sitä, mitä asiakas siinä hetkessä kokee
 6. Huomaa mikä prosessissa toimii tukeakseen asiakkaan kehittymistä
 7. Sopeuttaa oman tyylinsä asiakkaan tarpeiden mukaisesti 
 8. Auttaa asiakasta tunnistamaan tekijöitä, jotka vaikuttavat käyttäytymis-, ajattelu-, ja tunnemalleihin tässä hetkessä ja tulevaisuudessa
 9. Kutsuu asiakasta ideoimaan, miten hän voisi päästä eteenpäin ja mitä hän on halukas tai kyvykäs tekemään
 10.  Tukee asiakasta näkökulmien uudelleenmäärittelyssä
 11. Jakaa havaintonsa, oivalluksensa ja tunteensa, joista asiakas voi oppia jotain uutta, kuitenkaan kiinnittymättä niihin

D. OPPIMISEN JA KASVUN TUKEMINEN

8. Edistää asiakkaan kasvua

Määritelmä: Vie opit ja oivallukset toimenpiteiksi yhdessä asiakkaan kanssa. Tukee asiakkaan itsenäisyyttä coaching-prosessissa.

 1. Auttaa asiakasta integroimaan uuden tietoisuuden, oivallukset ja opit asiakkaan maailmankuvaan ja käyttäytymismalleihin
 2. Luo yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet, tehtävät ja vastuunottoa tukevat toimenpiteet, jotka yhdistävät uudet opit ja laajentavat niitä 
 3. Vahvistaa asiakkaan autonomiaa tavoitteiden, toimenpiteiden ja vastuunottoa tukevien menetelmien määrittelyssä
 4. Tukee asiakasta toimenpiteiden tulosten ja oppien tunnistamisessa
 5. Kutsuu asiakasta pohtimaan etenemistään ottaen huomioon voimavarat, tuen tarpeen ja mahdolliset esteet 
 6. Vetää yhteen asiakkaan kanssa sekä tapaamisen aikana että tapaamisten välillä syntyneet opit ja oivallukset 
 7. Iloitsee asiakkaan edistymisestä ja onnistumisista
 8. Päättää tapaamisen yhteistyössä asiakkaan kanssa

__________

ICF Global on pidentänyt jäsenmaksun maksuaikaa kesäkuun loppuun

ICF-jäsenmaksu peritään vuosittain ja sen eräpäivä on tavallisesti aina maaliskuun lopussa. Nyt, poikkeusolojen vuoksi, maksuaikaa on pidennetty KESÄKUUN LOPPUUN 30.6.2020. Jäsenyytesi ei siis mene katkolle tänä vuonna maaliskuun lopussa, vaan vasta kesällä. ICF Global lähettää aiheesta lisätietoa sähköpostitse kaikille niille jäsenille, jotka eivät ole suorittaneet jäsenmaksua 26.3. mennessä.

Coachingin ja mentoroinnin eettinen toimikunta tiedottaa

Pandemiaksi julistettu koronavirus aiheuttaa monenlaisia vaikutuksia yhteiskuntaan ja ihmisten elämään. Valtioneuvoston julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan hallituksen tekemistä suosituksista koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Tämän lisäksi myös monet organisaatiot ovat ottaneet käyttöön toimenpiteitä, jotka heijastuvat monin eri tavoin arkeen.

Vallitseva tilanne sekä viruksen mahdollinen leviäminen vaikuttavat myös coacheihin ja mentoreihin

Kentältä on kuulunut viestiä muun muassa erilaisten tilaisuuksien/tapaamisten peruuntumisista ja/tai siirtymisestä kasvokkain tapahtuvasta kohtaamisesta virtuaaliympäristöön. Tämä on myös herättänyt kysymyksiä siitä, miten tilanteessa olisi hyvä toimia.

LUE KOKO TIEDOTE >> Miten toimia poikkeuksellisessa tilanteessa?

Jäsentilaisuudet toistaiseksi vain webinaareina

Tämän hetkisen koronavirustilanteen vuoksi toteutamme kaikki jäsentilaisuudet toistaiseksi virtuaalisina. Mikäli olet ilmoittautunut tilaisuuteen, niin saat automaattisesti webinaarilinkin sähköpostiisi tilaisuutta edeltävänä päivänä. Näin haluamme osaltamme toimia vastuullisesti ja vähentää riskiä viruksen leviämisestä.

Tervetuloa webinaareihin!

Lisätietoja tulevista jäsenilloista ja ilmoittautuminen > Jäsentapahtumat

Nyt on aika uudistaa jäsenyys (kausi 4/2020 – 3/2021)

Kun hoidat jäsenmaksusi 31.3.2020 mennessä, niin olet osa ICF Globalin ja ICF Finlandin yhteisöä myös jatkossa.  Jos et ole vielä ICF-jäsen, niin lue lisää jäsenyydestä ja jäsenhakemuksen käytännöistä.

Jäsenenä sinulle tarjoutuu – muun muassa – mahdollisuus osallistua ICF Finlandin jäsentilaisuuksiin, joissa pääset syventymään ydintaitoihin, tapaat coach-kollegoja sekä vahvistat ja ylläpidät omaa ammattitaitoasi (mm. CCE pisteet). 

Jäsenillä on pääsy erilaisiin coaching-liiketoiminnassa tarvittaviintyökaluihin ja materiaaleihin sekä coaching-toimialaa koskeviintutkimustuloksiin. Ulottuvillasi on myös kansainvälisiä webinaareja ja julkaisuja (mm. Coaching World Magazine). 

 • Jäsenmaksu koostuu kahdesta osasta: ICF Globalin (Membership) ja ICF Finlandin (Chapter Membership) osuudesta. 
 • Maksut hoituvat yhden ja saman kanavan eli ICF Globalin kautta (yhteensä USD 353,00 = Membership and Chapter Membership). 
 • Pääset hoitamaan jäsenmaksusi ICF Globalin sivustolla.

THE IMPACT OF EXECUTIVE COACHING with Jonathan Passmore, Director of The Henley Centre for Coaching at Henley Business School

INVITATION for ICF FINLAND MEMBERS ONLY

Organiser: International Coach Federation, ICF Finland (CCE points = 1) 
Partners: Henley Business School and KPMG 

Leading is people business. Tomorrow’s leaders are increasingly dealing with uncertainty and rapid change which requires strong emotional leadership qualities including self-awareness, empathy, motivation and social skills. In this event, we will discuss how coaching can help you to lead successfully and drive the performance of teams and organisations. 

Join us for this breakfast event to discuss the evidence-based impact of coaching and to elaborate on the renewed ICF core competences of coaching. 

Date: 10.1.2020 
Time: 8:00 to 11:30  

 • Breakfast is served from 8:00  
 • The Program starts at 8:30
 • Mix, mingle and networking 11.00-11.30 

Venue: KPMG, Töölönlahdenkatu 3 A, 00101 Helsinki 

Register yourself at the following link, latest on the 20 of December. 
Be quick, save your seat – limited seats available! Your registration will be confirmed by email. 

PROGRAMME 

Welcome and opening by Heli Backman, President of the International Coach Federation, Finland 

Future of 2020; What path do you take?
– Based on KPMG CEO and HR surveys by Minna Tuominen-Thuesen, Partner, KPMG 

 • A successful CEO is an agile CEO. One of the most compelling findings in KPMG’s 2019 Global CEO Outlook is that over two-thirds of chief executive officers believe that agility is the new currency of business. If they fail to adapt to a constantly changing world, their business will become irrelevant. HR Executives are similarly concerned about irrelevance. A finding from KPMG’s Future of HR 2020 survey — in which over 1,300 HR executives from across the globe participated —3 in 5 HR leaders believe that the HR function will rapidly become irrelevant if it doesn’t modernize its approach to understanding and planning for the future needs of the workforce. 

Importance of coaching for senior leaders and executives
– Latest evidence of the impact by Professor Jonathan Passmore, Director of The Henley Centre for Coaching at Henley Business School 

Jonathan will review the latest research and thinking in coaching and cover questions such as:  

 • Does coaching really offer individuals and organisations an advantage? 
 •  What does good coaching look like? 

Drawing on the evidence, Jonathan will encore delegates to think critically about their organisational practices and focus on adopting an evidence-based approach to driving the performance of executive leaders and teams. 

In addition, Jonathan will go through the renewed Core Competences of the International Coach Federation. He’ll outline why they are changing and what this exactly means for ICF coaches and their clients. 

How the C-suite in Finland experiences and regulates emotions in turbulent times by Annu Matula, Managing Director of Henley Business School Finland 

 • Annu will be presenting the results of her research where she interviewed C-suite  executives in Finland about how they are experiencing and regulating their emotions, and talk about the importance of emotional awareness for leaders. 

 __________ 

The event will be partially recorded and the recordings and possible still pictures of the event may be used both internally and externally on website and in LinkedIn by the ICF Finland, as the event organizer and its partners (i.e. KPMG and Henley Business School). You might appear on the recordings and pictures. By registering to the event, you inform that you acknowledge our disclaimer concerning the usage of the video and pictures, and you give your consent to ICF Finland, KPMG and Henley Business School Finland to use them for commercial and marketing purposes. 

Furthermore, given that the event is hosted by the KPMG, you give your consent for the ICF Finland / Henley Business School to hand over your sign up information to the KPMG for the sole purposes of arranging the event. 

Please contact icf@icffinland.fi / sabine.doms@henley.fi for any questions or concerns.