International Coaching Federation Finland ry

Yhdistyksen säännöt

 


1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on International Coaching Federation Finland (ICF Finland) ja sen kotipaikka on Helsinki.

 

2. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistys on International Coaching Federationin (ICF) Suomen paikallisosasto ja sen hallitus soveltaa ICF:n antamia paikallisosastoja koskevia suosituksia niiltä osin kun ne eivät ole ristiriidassa Suomen lakien ja asetusten kanssa.

Yhdistyksen tarkoitus on kasvattaa jäsenkunnan ammatillista menestystä, taitoja ja tehokkuutta.

Yhdistys luo verkoston, jonka avulla sen jäsenet voivat oppia ja jakaa mahdollisuuksia.

Yhdistys toimii foorumina, jossa jäsenet voivat keskustella ammattiin liittyvistä asioista. Se tarjoaa jäsenille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä tietotaidon hankinnassa ja palveluratkaisujen löytämisessä omille asiakkailleen.

Jäsenet voivat muodostaa rekisteröimättömiä paikallis- ja teemaryhmiä, jotka toimivat yhteistyössä yhdistyksen hallituksen kanssa, yhdistyksen tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin sitoutuen.

Yhdistys järjestää coachingiin liittyviä konferensseja, koulutus- ja valmennustilaisuuksia sekä tuottaa julkaisuja ja viestintää. Yhdistys pyrkii toiminnallaan myös lisäämään suuren yleisön tietoisuutta coachingista ammattina mm lehtikirjoituksilla, esitelmillä ja yleisötilaisuuksilla.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää maksullisia jäsentilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

 

3. JÄSENET

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, sekä on International Coaching Federationin (ICF) jäsen.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

 

6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä neljästä kuuteen (4-6) varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

Hallituksen varsinaisten jäsenten ja puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen varapuheenjohtajan toimikausi on yksi (1) vuosi.

Syyskokous valitsee vuosittain varapuheenjohtajan ja varsinaiset jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle.

Syyskokous valitsee joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtajan. Puheenjohtajan edellytetään toimineen vähintään yhden (1) toimikauden varapuheenjohtajana.

Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokous voidaan järjestää myös puhelimitse, kun hallituksen jäsenet ovat siitä yksimielisesti päättäneet.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus voi hyväksyä päätöksen esityksestä siten, että esitys kierrätetään jäsenten kesken, jos kaikki hallituksen jäsenet hyväksyvät esityksen ja allekirjoittavat sen.

Hallitus johtaa järjestöä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Se määrää järjestön tukemien tapahtumien maksut ja kehittää järjestön tehokkaalle toiminnalle tarvittavat toimintatavat.

 

7. HALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLEASETTAMINEN JA VAALIT

Nimityskomiteaan kuuluu kolme (3) jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja toimii toimikautensa päätyttyä nimityskomitean puheenjohtajana. Kevätkokouksessa paikalla olevat jäsenet valitsevat nimityskomiteaan lisäksi kaksi (2) yhdistyksen jäsentä. Hallituksen jäseniä ei voi valita nimityskomiteaan.

Mikäli joku jäsenistä eroaa ennenaikaisesti, hallitus voi nimittää komiteaan lisäjäsenen /-jäseniä. Nimityskomitea kokoontuu ensimmäisen kerran ennen kesäkuun loppua.

Nimityskomitea kutsuu kirjallisesti hallituksen sihteerin avustuksella kaikkia yhdistyksen jäseniä asettumaan ehdolle hallitukseen.

Palautteen tai muun saatavilla olevan tiedon perusteella komitea asettaa ehdolle pätevät ehdokkaat varapuheenjohtajan, sekä erovuorossa olevien jäsenien ja varajäsenien tehtäviin. Mikäli mahdollista, jokaista vapautuvaa hallituspaikkaa kohden tulisi asettaa useampi kuin yksi ehdokas.

Nimityskomitea huolehtii siitä, että kaikki ehdokkaat ovat a) täysi-ikäisiä, b) vaalipäivään mennessä tai vaalipäivänä olleet yhdistyksen jäseninä vähintään kolme (3) kuukautta.

Syyskokous ei ole sidottu ehdokasasetteluun.

Hallituksen jäsen voidaan valita ja nimetä hallitukseen uudelleen. Sama henkilö voi toimia hallituksessa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja / tai jäsenen roolissa yhtäjaksoisesti enintään kuusi (6) vuotta kerrallaan. Toimittuaan hallituksessa yhtäjaksoisesti kuusi (6) vuotta, jäsen voidaan valita ja nimetä uudelleen aikaisintaan hänen oltuaan välillä poissa hallituksesta kaksi (2) vuotta.

Hallituksen jäsen voidaan erottaa tehtävästään yhdistyksen kokouksessa, mikäli enemmistö läsnä olevista ja päätösvaltaisista jäsenistä kannattaa esitystä. Mikäli puheenjohtaja erotetaan tai eroaa tehtävästään ennenaikaisesti, siirtyy vastuu varapuheenjohtajalle. Hän täyttää ”virkaa tekevän puheenjohtajan” roolin hallituskauden loppuun saakka. erotusuhan alla oleva jäsen saa puheenvuoron kokouksessa ennen äänestystä.

 

8. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai jompikumpi yhdessä varsinaisen jäsenen kanssa.

 

9. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille / toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien / toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

10. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua reaaliaikaisesti etänä tietoliikenneyhteyden avulla. Harkintavalta etäosallistumisen mahdollistamisessa on yhdistyksen hallituksella.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä osallistumis- ja äänioikeus. Jäsenet voivat äänestää yhdistyksen kokouksissa mikäli ovat olleet jäseninä vähintään kolme (3) kuukautta kokouspäivänä.

Äänestykseen vaaditaan kokouksessa läsnäoloa. Varamiehen käyttäminen (valtakirja) ei ole sallittua.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

 

11. YHDISTYKSEN KOKOUKSIEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

 

12. VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien / toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. nimityskomitean jäsenten vaalit
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen varapuheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja tarvittaessa varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

13. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.