Posts

Uudistetut ydintaidot suomeksi

ICF Global on kahden viime vuoden aikana selvittänyt perusteellisesti, miltä laadukas ja ammattitaitoinen coaching näyttää tänään. Yli 1300 coachia ympäri maailman on osallistunut tähän työhön. Mukana on ollut eri koulutus- ja kokemustaustan omaavia jäseniä ja ei-jäseniä. Yksikään taho ei ole aiemmin tehnyt näin mittavaa selvitystyötä coaching-ammatista. Työn tuloksena syntyi uusi päivitetty ja selkeytetty versio ydintaidoista.

Päivitetyt ydintaidot tulevat voimaan vuoden 2021 alussa ja julkaisemme nyt niiden suomenkielisen käännöksen kaikkien käyttöön.

A. PERUSTA

1. Toimii eettisesti

Määritelmä: Ymmärtää coachingin eettiset säännöt sekä ammatilliset vaatimukset ja noudattaa niitä.

 1. Osoittaa suoraselkäisyyttä ja rehellisyyttä vuorovaikutuksessaan asiakkaiden, sponsoreiden ja muiden sidosryhmien kanssa 
 2. Ottaa huomioon asiakkaan identiteetin, ympäristön, kokemukset, arvot ja uskomukset 
 3. Käyttää asiakkaiden, sponsoreiden ja muiden sidosryhmien kanssa sopivaa ja kunnioittavaa kieltä 
 4. Noudattaa ICF:n eettisiä sääntöjä ja toimii sen ydinarvojen mukaisesti
 5. Säilyttää asiakastietojen luottamuksellisuuden sopimusten ja soveltuvien lakien mukaisesti 
 6. Erottaa coachingin, konsultoinnin, psykoterapian ja muut menetelmät toisistaan 
 7.  Ohjaa tarvittaessa asiakkaan eri alan ammattilaiselle 

2. Ilmentää coachingin ajattelutapaa

Määritelmä: Soveltaa ja kehittää ajattelutapaa, joka on avoin, utelias, joustava ja asiakaskeskeinen.

 1. Lähtee siitä, että asiakas on vastuussa omista valinnoistaan 
 2. Sitoutuu jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen coachina
 3. Luo tavan reflektoida omaa työtään säännöllisesti kehittyäkseen coachina
 4. Tiedostaa asiayhteyden ja kulttuurin vaikutuksen itseensä ja muihin 
 5. Käyttää itsetuntemustaan ja intuitiotaan asiakkaiden eduksi 
 6. Kehittää ja ylläpitää kykyään säädellä omia tunteitaan 
 7. Valmistautuu tapaamisiin ajatus- ja tunnetasolla
 8. Hakee tarvittaessa ulkopuolista tukea tai lähteitä

B. YHTEISTYÖSUHTEEN LUOMINEN

3. Luo ja päivittää sopimukset

Määritelmä: Sopii selkeästi coaching-suhteesta, prosessista, suunnitelmista ja tavoitteista yhdessä asiakkaan ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Sopii näistä asioista coaching-prosessin ja jokaisen tapaamisen osalta.

 1. Selittää mitä coaching on ja mitä se ei ole sekä kuvaa prosessin asiakkaalle ja keskeisille sidosryhmille
 2. Varmistaa yhteisymmärryksen siitä, mikä on coaching-suhteessa soveliasta ja mikä ei, mitä tarjotaan ja mitä ei sekä siitä, mitkä ovat asiakkaan ja keskeisten sidosryhmien vastuut 
 3. Varmistaa yhteisymmärryksen coaching-suhdetta koskevista ohjeista ja ehdoista, kuten esimerkiksi järjestelyistä, palkkioista, aikatauluista, kestosta, lopettamisesta, luottamuksellisuudesta sekä muiden henkilöiden mahdollisesta mukanaolosta
 4. Muodostaa coaching-suunnitelman ja tavoitteet yhteistyössä asiakkaan ja keskeisen sidosryhmien kanssa
 5. Varmistaa sopivuutensa asiakkaan coachiksi yhdessä asiakkaan kanssa
 6. Luo yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet coaching-tapaamiselle tai tarkistaa jo luotujen tavoitteiden asianmukaisuuden 
 7. Kirkastaa asiakkaan kanssa, mitä asiakas haluaa käsitellä tai ratkaista tapaamisessa tavoitteen saavuttamiseksi
 8. Sopii tai tarkistaa yhdessä asiakkaan kanssa, miten onnistumista mitataan coaching-prosessissa ja yksittäisessä coaching-tapaamisessa 
 9. Sopii asiakkaan kanssa ajankäytön ja fokuksen ohjaamisesta
 10. Coachaa asiakasta kohti asiakkaan kuvaamaa päämäärää, ellei asiakas ilmaise muuta
 11. Päättää coaching-suhteen yhteistyössä, arvostaen yhteistä kokemusta

4. Rakentaa luottamusta ja turvallisuutta

Määritelmä: Luo yhdessä asiakkaan kanssa turvallisen, kannustavan ympäristön, missä asiakas voi vapaasti jakaa ja käsitellä haluamiaan asioita. Ylläpitää yhteistyösuhdetta, joka perustuu keskinäiselle arvostukselle ja luottamukselle. 

 1. Pyrkii ymmärtämään asiakasta hänen maailmastaan käsin, ottaen huomioon asiakkaan identiteetin, ympäristön, kokemukset, arvot ja uskomukset
 2. Arvostaa asiakasta, hänen identiteettiä, näkemyksiä, tyyliä ja kieltä ja sovittaa coachingin asiakkaan mukaan 
 3. Huomioi ja arvostaa asiakkaan yksilöllisiä kykyjä, oivalluksia ja työtä coaching-prosessissa 
 4. Osoittaa tukea, empatiaa ja huolenpitoa asiakasta kohtaan
 5. Huomioi ja tukee asiakkaan tunneilmaisua, näkemyksiä, huolia, uskomuksia ja ehdotuksia
 6. Vahvistaa asiakkaan luottamusta olemalla avoin, läpinäkyvä ja inhimillinen

5. On läsnä 

Määritelmä: on tietoinen ja läsnä olemalla avoin, joustava, maadoittunut ja varma.

 1. Pysyy keskittyneenä, havainnoivana, empaattisena ja sopeuttaa toimintaansa
 2. Osoittaa uteliaisuutta coaching-prosessin aikana
 3. Hallitsee omat tunteensa ja pysyy läsnä
 4. Osoittaa varmuutta asiakkaan voimakkaita tunteita käsiteltäessä 
 5.  Työskentelee vaivattomasti ”ei-tietämisen” tilassa
 6. Luo ja sallii tilaa hiljaisuudelle, pysähtymiselle tai reflektiolle 

C. VAIKUTTAVA VIESTINTÄ

6. Kuuntelee aktiivisesti

Määritelmä: Keskittyy siihen, mitä asiakas sanoo tai jättää sanomatta ymmärtääkseen täysin viestin merkityksen asiakkaan kontekstissa ja tukeakseen asiakkaan itseilmaisua.

 1. Ottaa huomioon asiakkaan kontekstin, identiteetin, ympäristön, kokemuksen, arvot ja uskomukset ymmärtääkseen paremmin asiakkaan vuorovaikutusta 
 2. Heijastaa tai vetää yhteen kuulemaansa selkeyden ja ymmärryksen varmistamiseksi 
 3. Kysyy lisää huomatessaan, kun asiaan liittyy muutakin kuin mitä asiakas kertoo
 4. Huomioi ja tutkailee asiakkaan tunteita, energian muutosta, ei-verbaalisia vihjeitä ja muuta käyttäytymistä
 5. Yhdistää asiakkaan sanat, äänensävyn ja kehonkielen ymmärtääkseen viestin kokonaismerkityksen 
 6. Kiinnittää huomiota asiakkaan käyttäytymiseen ja tunteisiin läpi tapaamisten havaitakseen esiin nousevia teemoja ja käyttäytymismalleja

7. Herättää tietoisuutta 

Määritelmä: Edistää asiakkaan oivalluksia ja oppimista erilaisin työvälinein ja menetelmin, kuten vaikuttavalla kysymisellä, hiljaisuudella, vertauskuvilla tai analogioilla.

 1. Ottaa huomioon asiakkaan kokemuksen päättäessään mikä voisi olla tälle hyödyllisintä
 2. Haastaa asiakasta tavalla, joka lisää tietoisuutta tai saa aikaan oivalluksia
 3. Kysyy kysymyksiä asiakkaan ajattelutavasta, arvoista, tarpeista, toiveista ja uskomuksista
 4. Esittää kysymyksiä, jotka auttavat asiakasta tutkailemaan asiaa nykyistä ajatteluaan laajemmin
 5. Pyytää asiakasta reflektoimaan sitä, mitä asiakas siinä hetkessä kokee
 6. Huomaa mikä prosessissa toimii tukeakseen asiakkaan kehittymistä
 7. Sopeuttaa oman tyylinsä asiakkaan tarpeiden mukaisesti 
 8. Auttaa asiakasta tunnistamaan tekijöitä, jotka vaikuttavat käyttäytymis-, ajattelu-, ja tunnemalleihin tässä hetkessä ja tulevaisuudessa
 9. Kutsuu asiakasta ideoimaan, miten hän voisi päästä eteenpäin ja mitä hän on halukas tai kyvykäs tekemään
 10.  Tukee asiakasta näkökulmien uudelleenmäärittelyssä
 11. Jakaa havaintonsa, oivalluksensa ja tunteensa, joista asiakas voi oppia jotain uutta, kuitenkaan kiinnittymättä niihin

D. OPPIMISEN JA KASVUN TUKEMINEN

8. Edistää asiakkaan kasvua

Määritelmä: Vie opit ja oivallukset toimenpiteiksi yhdessä asiakkaan kanssa. Tukee asiakkaan itsenäisyyttä coaching-prosessissa.

 1. Auttaa asiakasta integroimaan uuden tietoisuuden, oivallukset ja opit asiakkaan maailmankuvaan ja käyttäytymismalleihin
 2. Luo yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet, tehtävät ja vastuunottoa tukevat toimenpiteet, jotka yhdistävät uudet opit ja laajentavat niitä 
 3. Vahvistaa asiakkaan autonomiaa tavoitteiden, toimenpiteiden ja vastuunottoa tukevien menetelmien määrittelyssä
 4. Tukee asiakasta toimenpiteiden tulosten ja oppien tunnistamisessa
 5. Kutsuu asiakasta pohtimaan etenemistään ottaen huomioon voimavarat, tuen tarpeen ja mahdolliset esteet 
 6. Vetää yhteen asiakkaan kanssa sekä tapaamisen aikana että tapaamisten välillä syntyneet opit ja oivallukset 
 7. Iloitsee asiakkaan edistymisestä ja onnistumisista
 8. Päättää tapaamisen yhteistyössä asiakkaan kanssa

__________

Millaiseen seinään päätäsi hakkaat? Kyllä, sillä voi olla merkitystä!

Jos joku väittää, että metaforat eivät ole arkisen elämän ytimessä, hän ei ole törmännyt metaforaintoilijoihin. Sellaisiin kuin ystäväni, joka teki gradunsa metaforista eikä ole hylännyt niitä keski-ikään päästyäänkään.

”Mulla on nykyään uusi deittien karsintamenetelmä”, hän totesi pari kuukautta sitten. ”Kysyn mieheltä, tietääkö hän mitä sana metafora tarkoittaa. Jos ei tiedä, se on sitten siinä.”

Reiluuden nimissä on todettava, että kaikki hyvät miehet (tai naiset) eivät tietenkään osaa määritellä metaforaa. Siitäkään huolimatta, että käyttävät metaforia jatkuvasti. Metaforat eli vertauskuvat ovat osa kielemme ja ajattelumme perustaa, ihmiselle luontainen tapa käyttää sanoja. Suollamme puhuessamme useita metaforia minuutissa.

Yleisesti metaforalla tarkoitetaan kielellistä ilmaisua, joka kuvailee jotakin asiaa rin­nas­ta­mal­la sen johonkin toiseen. Metaforilla on sekä kirjaimellinen että vertauskuvallinen merkitys, mutta vertauskuvallinen merkitys on niiden varsinainen sisältö.

International Coach Federation on määritellyt coachin ydintaidot. Metaforien käyttö kuuluu ICF:n ydintaito 7:n eli suoran kommunikaation alle: ”Ammatticoach käyttää metaforia ja rinnastuksia auttaakseen asiakasta havaitsemaan olennaisen tai maalatakseen kielikuvia.”

Tämä ei tarkoita sitä, että olisi coachin tehtävä tuoda tai luoda metaforia coachingtilanteeseen. Usein on tehokkaampaa kiinnittää huomioita asiakkaan käyttämiin metaforiin ja käsitellä niitä merkityksellisinä sisältöinä.

Kun asiakas kertoo hakanneensa päätään seinään jo vuosia, emme ajattele hänen valehtelevan. Emme toisaalta myöskään ota hänen käyttämäänsä metaforaa kirjaimellisesti. Ehkä joskus pitäisi.

Sen sijaan, että keskittyisimme metaforan vertauskuvalliseen sisältöön ja kysyisimme: ”Mitä muuta keinoja olet kokeillut tilanteen ratkaisemiseksi?”, voisimme kiireettä pysähtyä tutkimaan kirjaimellista metaforaa.

”Sanoit, että olet hakannut päätäsi seinään jo vuosia. Minusta se kuulostaa aika kivuliaalta. Kertoisitko lisää siitä?”

Monen asiakkaan ensimmäinen reaktio metaforapysäytykseen on hämmennys.

”No, sehän oli vain sanonta. En mä tarkoittanut sitä, en tietenkään hakkaa päätäni oikeaan seinään.”

Metaforatutkijoiden mielestä on järjetöntä sanoa ”sehän on vain sanonta”. Metaforat eivät ole pelkkiä sanoja. Metaforatutkimuksissa on todettu, että metaforat ovat sidoksissa tunteisiin, uskomuksiin, käyttäytymiseen ja kehon reaktioihin.

Mitä jos metaforan takaa löytyisikin vyyhti asioita, joiden tiedostaminen mullistaisi asiakkaan elämän?

Jatketaan hetki päänhakkaamisen metaforan parissa. Siinä on kolme elementtiä. Pää. Hakata. Seinä. Niiden takaa löytyy satoja tarinoita, aikaisemman elämän kokemuksia, tunteita, käytösmalleja ja uskomuksia, jotka ovat tiivistyneet metaforaan. Metaforan purkaminen voi tuoda coachingprosessiin nopeasti sellaista sisältöä, johon muuten ei päästäisi käsiksi.

Jos ottaisitte metaforan kirjaimellisesti, miettisittekö yhdessä kuinka kauan ja usein asiakas on hakannut päätään seinään? Millaisia tunteita siitä herää, ennen, jälkeen ja sen aikana? Millaisissa tilanteissa hän ei hakkaa päätänsä seinään?  Mitä muut siitä ajattelevat? Miltä se tuntuu ja mitä siitä seuraa? Kuinka kauan siitä toivutaan? Mistä hän on tällaisen tavan omaksunut? Kenelle hän tätä mahdollisesti tiedostamattaan siirtää?

Asiakas ei välttämättä hakkaa päätään seinään siksi, että on tapahtunut jotain oikeasti kamalaa. Ehkä hän vain ei osaa käsitellä ongelmallisiksi kokemiaan tilanteita rakentavasti.

Kun coach pysäyttää asiakkaan tutkimaan metaforiaan, käynnistyy parhaimmillaan pitkäkestoinen muutosprosessi. Coachin ei tarvitse edes haastaa asiakasta muuttamaan käytöstään. Asiakas, joka tulee tietoiseksi metaforistaan, oppii kysymään omat kysymyksensä, antamaan omat vastauksensa. Hän kykenee tekemään itse omat johtopäätöksensä. Kun asiakkaan kielenkäytön syvärakenteet muuttuvat, muuttuu myös hänen todellisuutensa.

Hänen ei enää tarvitse hakata päätään seinään. Edes pehmeään.

Minna Sütö on luovien asiantuntijoiden ja yrittäjien coach. Hän on ICF:n jäsen, sertfioitu bisnescoach sekä johdon ja esimiesten työnohjaaja. Minna suhtautuu intohimoisesti asioihin, joista on apua ihmisten ja liiketoiminnan kehittämisessä. Creative Compass Oy:n nettisivut löytyvät pian osoitteesta creativecompassconsulting.fi 

Perjantaina 8.9. on viimeinen mahdollisuus ilmoittautua mukaan Sukella metaforan maailmaan -webinaariin, joka pidetään 13.9.2017. Käymme esimerkkien kautta läpi metaforateorioita ja metaforien käyttöä coachin asiakastyössä.