Tiimicoachingin kompetenssit – laajempi viitekehys ydintaitoihin

Kompetenssimäärittely esittelee lisätiedot ja taidot, joita ammattimaisella coachilla on oltava toimiakseen tehokkaasti tiimicoachina. ICF määrittelee tiimicoachingin kumppanuudeksi ja yhteistyöksi ajattelua herättävässä prosessissa tiimin, sen dynamiikkojen sekä sen yhteistyösuhteiden kanssa, inspiroiden tiimiä sen kykyjen sekä potentiaalin täysipainoiseen hyödyntämiseen, jotta tiimi saavuttaa yhteisen tarkoituksen ja yhteiset tavoitteet.

ICF:n tiimicoachingin kompetenssit tukevat ja auttavat tiimicoachia ymmärtämään tiimien kanssa työskennellessä tarvittavia erityisiä tietoja, taitoja ja tehtäviä. Tiimicoachingin ytimessä säilyvät kuitenkin ICF:n ydintaidot, jotka luovat perustan kaikelle coaching-toiminnalle.

Jokainen ICF:n tiimicoachingin kompetenssien osa on esitetty samassa järjestyksessä kuin ICF:n ydintaidot. Vaikka tiimicoachingin kompetenssien lukumäärä pysyi samana kuin ICF:n ydintaitojenkin, on kompetensseihin lisätty uusia alakohtia, joissa esitettyjä taitoja edellytetään tiimicoacheilta.

ICF:n ydintaitojen ja ICF:n tiimicoachingin kompetenssien tärkeä ero on asiakas. Kun ICF:n ydintaidoissa termi ”asiakas” usein edustaa yksilöä, on asiakas tiimicoachingin yhteydessä tiimi yksikkönä. Kun ICF:n ydintaitoja sovelletaan tiimicoachingiin, termi ”asiakas” edustaa tiimiä yksilön sijasta.


 

Kompetenssi 1: Toimii eettisesti

+ Coachaa asiakastiimiä yhtenä yksikkönä
+ Erottaa aina tiimicoachingin, team buildingin, tiimin kouluttamisen, tiimin konsultoinnin, tiimin mentoroinnin, tiimin fasilitoinnin ja muut kehittämisen menetelmät toisistaan
+ Hallitsee ja osaa yhdistää tietojaan ja osaamistaan niistä tiimin kehittämisen menetelmistä, joita hän tarjoaa
+ Käyttää ohjaavia tiimin kehittämisen menetelmiä vain tarvittaessa ja auttaakseen tiimiä saavuttamaan tavoitteensa
+ Ylläpitää luottamusta, läpinäkyvyyttä ja selkeyttä ottaessaan erilaisia tiimicoachingiin liittyviä rooleja

 

Kompetenssi 2: Ilmentää coachingin ajattelutapaa

+ Hakee tarvittaessa tukea Coaching Supervisionista kehittyäkseen ja ottaakseen vastuuta kehittymisestään
+ Säilyttää puolueettomuutensa ja pysyy tietoisena tiimin dynamiikoista sekä toimintamalleista

 

Kompetenssi 3: Luo ja päivittää sopimukset

+ Kertoo, mitä tiimicoaching on ja mitä se ei ole sekä kuvaa, miten tiimicoaching eroaa muista tiimin kehittämisen menetelmistä
+ Sopii selkeästi coaching-suhteesta, prosessista, suunnitelmista, kehittämisen menetelmistä ja tavoitteista yhdessä kaikkien keskeisten osapuolten kanssa, mukaan lukien tiiminvetäjän, tiimin jäsenten, sidosryhmien ja co-coachien kanssa

+ Määrittelee coachin, tiiminvetäjän ja tiimin vastuunjaon coaching-prosessissa yhdessä tiiminvetäjän kanssa

 

Kompetenssi 4: Rakentaa luottamusta ja turvallisuutta

+ Luo ja ylläpitää turvallista ympäristöä, joka mahdollistaa tiimin jäsenten avoimen ja rehellisen vuorovaikutuksen
+ Auttaa tiimiä näkemään itsensä yhtenä yksikkönä, jolla on yhteinen identiteetti
+ Kehittää tiimin jäsenten yksilöllisten sekä yhteisten tunteiden, havaintojen, huolien, uskomuksien, toiveiden ja ehdotuksien ilmaisemista

+ Kannustaa jokaista tiimin jäsentä osallistumaan
+ Kehittää, ylläpitää ja reflektoi tiimin sääntöjä ja normeja yhdessä tiimin kanssa + Edistää tiimin tehokasta sisäistä kommunikointia
+ Tunnistaa ja ratkaisee sisäisiä konflikteja yhdessä tiimin kanssa

 

Kompetenssi 5: On läsnä

+ Käyttää kaikkia aistejaan ja havainnointikykyään keskittyäkseen siihen, mikä on coaching- prosessissa tärkeää
+ Käyttää co-coachia silloin, kun siitä sovitaan tiimin sekä sponsorien kanssa ja kun se auttaa tiimicoachia olemaan täysin läsnä tiimicoaching-tapaamisessa

+ Kannustaa tiimin jäseniä pysähtymään ja reflektoimaan vuorovaikutustaan tiimicoaching- tapaamisissa
+ Tilanteesta riippuen osallistuu tiimin dialogiin tai pysyttelee sen ulkopuolella

 

Kompetenssi 6: Kuuntelee aktiivisesti

+ Ottaa huomioon, miten tiimin jäsenten esille tuomat näkökulmat liittyvät toisiinsa ja tiimin dialogiin
+ Ottaa huomioon tiimin jokaisen jäsenen vaikutuksen tiimin yhteiseen energiaan, sitoutuneisuuteen ja fokukseen

+ Ottaa huomioon tiimin jäsenten väliset verbaaliset ja ei-verbaaliset kommunikointimallit tunnistaakseen mahdolliset liittoumat, konfliktit sekä mahdollisuudet kasvuun
+ Näyttää esimerkkiä itsevarmasta ja tehokkaasta kommunikoinnista sekä yhteistyöstä työskennellessään yhdessä co-coachin tai muiden asiantuntijoiden kanssa

+ Kannustaa tiimiä ottamaan vastuun vuorovaikutuksesta ja keskustelusta

 

Kompetenssi 7: Herättää tietoisuutta

+ Haastaa tiimin olettamuksia, toimintoja ja merkityksiä luovia prosesseja parantaakseen tiimin yhteistä tietoisuutta tai yhteisiä oivalluksia
+ Käyttää kysymyksiä ja muita tekniikoita edistääkseen tiimin kehittymistä ja auttaakseen tiimiä ottamaan ohjat yhteisistä keskusteluistaan

 

Kompetenssi 8: Edistää asiakkaan kasvua

+ Kannustaa dialogiin ja reflektointiin auttaakseen tiimiä tunnistamaan tavoitteensa sekä askeleet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi

 

Englanninkielinen versio hyväksytty 2020 / ICF Global Board of Directors
Suomenkielinen versio valmistunut huhtikuussa 2021 ja hyväksytty ICF Finlandin hallituksessa.

© 2020 International Coaching Federation