EETTISET SÄÄNNÖT


ICF ylläpitää ja edistää ammattimaisen coachingin laatua sekä kehittämistä. Kaikki jäsenemme ja ICF-sertifioidut coachit (mukaan lukien coaching-ammattilaiset, mentorcoachit, coaching-ohjaajat, kouluttajat sekä opiskelijat) sitoutuvat noudattamaan näitä eettisiä sääntöjä ja periaatteita. Niiden noudattaminen varmistaa jäsenten oman ammattitaidon sekä ICF:n Ydintaitojen toteuttamisen. Eettiset säännöt on luotu ICF:n arvojen ja coachingin määritelmän pohjalta toimintaohjeiksi ammattimaiselle coachingille.

ICF:n eettiset säännöt koostuvat viidestä ydinalueesta:

 1. JOHDANTO

 2. MÄÄRITELMÄT

 3. ICF:N YDINARVOT JA EETTISET PERIAATTEET

 4. EETTISET VAATIMUKSET

 5. EETTINEN LUPAUS

1) Johdanto


ICF:n eettisissä säännöissä kuvataan International Coaching Federationin ydinarvot (ICF:n ydinarvot) ja toiminnan eettiset periaatteet sekä eettiset vaatimukset kaikille ICF ammattilaisille (katso määritelmät). ICF:n eettisten toimintaohjeiden noudattaminen on ICF- coachingin ensimmäinen ydintaito (ICF:n ydintaidot). Tämä tarkoittaa seuraavaa: “Eettisten ohjeiden ja ammatillisten vaatimusten ymmärtäminen ja kyky noudattaa niitä asianmukaisesti kaikissa coaching-tilanteissa”.

ICF:n eettisten sääntöjen tarkoituksena on varmistaa ICF:n ja maailmanlaajuisen coaching-ammattilaisuuden integriteetti seuraavin keinoin:

 • ICF:n ydinarvojen ja eettisten periaatteiden mukaisten toimintaohjeiden laatiminen.

 • Eettisen pohdinnan, koulutuksen ja päätöksenteon ohjeistaminen.

 • ICF-coachin vaatimusten määrittely ja noudattaminen ICF:n eettisen toiminnan

  tarkastusprosessin avulla.

 • ICF:n eettisen koulutuksen perustan luominen ICF:n hyväksymissä

  koulutusohjelmissa.

ICF:n eettisiä sääntöjä noudatetaan silloin, kun toimitaan ICF-ammattilaisena kaikessa coaching-toimintaan liittyvässä vuorovaikutuksessa. Näin tehdään riippumatta siitä, onko coaching-suhteesta (katso määritelmät) tehty sopimusta vai ei. Näissä säännöissä määritellään ICF-ammattilaisten eettiset velvollisuudet heidän toimiessaan eri rooleissa, kuten coachina, coachin työnohjaajana, mentorcoachina, kouluttajana tai ICF- johtotehtävissä ja osana coaching-tukihenkilöstöä (katso määritelmät).

Huolimatta siitä, että eettisen toiminnan tarkastus koskee vain ICF-ammattilaisia, eettisen lupauksensa nojalla, ICF:n henkilöstö on kuitenkin sitoutunut toimimaan eettisesti ja näiden eettisten sääntöjen perustan muodostavien ydinarvojen sekä eettisten periaatteiden mukaisesti.

Eettinen työskentely on haasteellista, eli väistämättä kohdataan tilanteita, jotka edellyttävät yllättäviin asioihin reagoimista ja erilaisten pulmien sekä ongelmien ratkaisemista. Näiden eettisten sääntöjen tarkoituksena on auttaa sääntöjä noudattamaan sitoutuneet henkilöt ottamaan huomioon asianmukaiset eettiset tekijät ja tunnistamaan eettisen toiminnan vaihtoehtoiset lähestymistavat.

ICF-ammattilaiset, jotka hyväksyvät eettiset säännöt, pyrkivät toimimaan eettisesti myös silloin, kun se edellyttää vaikeiden päätösten tekemistä tai rohkeaa toimintaa.

 

2) Määritelmät


 • “Asiakas”— henkilö tai tiimi/ryhmä, jota coachataan, mentoroitava tai ohjattava coach tai koulutettava opiskelija.

 • “Coaching” — Kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalin täysipainoiseen hyödyntämiseen.

 • “Coaching-suhde” — ammattimainen coaching-suhde syntyy, kun ICF-ammattilainen ja asiakas/sponsori solmivat sopimuksen, joka määrittää kunkin osapuolen vastuut ja odotukset.

 • “Säännöt”— ICF:n eettiset säännöt.

 • “Luottamuksellisuus”— kaikkien coaching-toimeksiantoon liittyen saatujen

  tietojen salassapito, ellei suostumusta tällaisten tietojen luovutukselle ole

  saatu.

 • “Eturistiriita”— eturistiriidalla tarkoitetaan tilannetta, jossa ICF-ammattilainen on

  tilanteessa, jossa tietyn edun mukainen toiminta voi heikentää tai olla ristiriidassa jonkin toisen edun kanssa. Tällainen etu voi olla taloudellinen, henkilökohtainen tai jokin muu etu.

 • “Yhdenvertaisuus”— tarkoittaa kaikkein ihmisten mukaan ottamista, samojen resurssien ja mahdollisuuksien saamista riippumatta rodusta, etnisestä tai kansallisesta taustasta, ihonväristä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, iästä, uskonnosta, maahanmuuttajataustasta, fyysisestä vammasta tai ylipäänsä mistään muusta inhimillisestä erosta.

 • “ICF-ammattilainen”— muun muassa seuraavissa rooleissa ICF:n jäsenenä tai sertifioituna ICF-coachina toimivat henkilöt: coach, coachin työnohjaaja (coaching supervisor), mentor coach, coaching-kouluttaja ja coaching-opiskelija.

 • “ICF:n henkilöstö”— ammattimaisia johtamis- ja hallintopalveluja ICF:n puolesta tarjoavan yrityksen palveluksessa sopimusperusteisesti toimiva ICF-tukihenkilöstö.

 • “Yrityksen sisäinen coach”— organisaatiossa työsuhteessa oleva henkilö, joka coachaa joko osa-aikaisesti tai päätoimisesti kyseisen organisaation henkilöstöä.

 • “Sponsori”— yhteisö (mukaan luettuna sen edustajat), joka maksaa ja/tai järjestää tai määrittää tarjottavat coaching-palvelut.

 • “Tukihenkilöstö”— ICF-ammattilaisen palveluksessa työskentelevät ja asiakkaita tukevat henkilöt.

 • “Systeeminen yhdenvertaisuus”— sukupuoleen ja rotuun liittyvä yhdenvertaisuus sekä muut yhdenvertaisuuden muodot, jotka on sisällytetty osaksi etiikkaa, ydinarvoja, toimintatapoja, rakenteita ja yhteisöjen, organisaatioiden, kansojen sekä yhteiskunnan kulttuuria.

3) ICF:n ydinarvot ja eettiset periaatteet


ICF:n eettiset säännöt perustuvat ICF:n ydinarvoihin (linkki), ja niihin perustuvaan toimintaan. Kaikki nämä arvot ovat yhtä tärkeitä ja täydentävät toisiaan. Näihin arvoihin tulee pyrkiä, ja niitä tulee hyödyntää vaatimusten ymmärtämisessä ja tulkinnassa. Kaikkien ICF- ammattilaisten odotetaan noudattavan ja edistävän näitä arvoja kaikessa vuorovaikutuksessa.

4) Eettiset vaatimukset


Seuraavia eettisiä vaatimuksia sovelletaan ICF-ammattilaisten ammatilliseen toimintaan:

I – Vastuu asiakkaille

ICF-ammattilaisena:

 1. Selitän ja varmistan ennen tapaamista tai ensimmäisessä tapaamisessa, että coaching-asiakkaani ja sponsorini ymmärtävät coachingin sisällön ja mahdollisen arvon, luottamuksellisuuden sisällön ja rajat, taloudelliset järjestelyt ja kaikki muut coaching-sopimuksen ehdot.

 2. Laadin sopimuksen kaikkien asiakkaisiini ja sponsoreihini liittyvien osapuolten rooleista, vastuista ja oikeuksista ennen palvelujen tarjoamisen aloittamista.

 3. Noudatan korkeimpia luottamuksellisuusvaatimuksia kaikkien osapuolten kanssa sovitulla tavalla. Olen tietoinen kaikista henkilötietoihin ja viestintään sovellettavista laeista ja sitoudun noudattamaan niitä.

 4. Minulla on selkeä käsitys siitä, miten tiedonvaihto osapuolten kesken tapahtuu kaikessa coaching-vuorovaikutuksessa.

 5. Minulla on selkeä käsitys niistä tilanteista, joissa ei noudateta tietojen salassapitovelvollisuutta (esimerkiksi lainvastainen toiminta; lain tai tuomioistuimen päätöksen tai määräyksen nojalla tapahtuva tietojen luovutus; välitön tai todennäköinen itseen tai muihin kohdistuva vaara jne.). Sitoudun ilmoittamaan vastaaville viranomaisille silloin, kun minulla on perusteltu syy uskoa, että jokin tai useampi yllä mainituista olosuhteista on ilmennyt.

 6. Yrityksen sisäisenä coachina toimiessani ratkaisen ilmenneet ja mahdolliset eturistiriidat yhdessä coaching-asiakkaiden ja sponsoreideni kanssa coaching- sopimusten sekä jatkuvan vuoropuhelun avulla. Tämän tulee sisältää myös organisaatioon liittyvien roolien, vastuiden, suhteiden, tietojen ja luottamuksellisuuden sekä muiden raportointivaatimusten käsittely.

 7. Ylläpidän, säilytän ja hävitän kaikki tiedot, mukaan luettuna ammatillisen vuorovaikutuksen aikana laaditut sähköiset tiedostot ja viestintä, luottamuksellisuuden säilymisen, turvallisuuden ja yksityisyyden sekä sovellettavien lakien sekä sopimusten noudattamisen varmistavalla tavalla. Lisäksi pyrin hyödyntämään asianmukaisesti coaching-palveluissa käytettävää uutta kehittyvää teknologiaa (teknologia-avusteiset coaching-palvelut), ja olen tietoinen sekä otan huomioon niihin sovellettavat moninaiset eettiset vaatimukset.

 8. Huomaan merkit mahdollisesta coaching-suhteen luoman arvon muuttumisesta. Jos näin tapahtuu, muutan toimintatapaani tai rohkaisen asiakasta tai sponsoria etsimään toisen coachin tai ammattilaisen tai käyttämään muita resursseja.

 9. Kunnioitan kaikkien osapuolten oikeutta päättää coaching-suhde sopimuksen ehtojen mukaisesti mistä tahansa syystä coaching-prosessin aikana.

 10. Otan huomioon riskit ja seuraukset, jotka syntyvät siitä, että samalla asiakkaalla tai sponsorilla on monia coachattavia ja coaching-sopimuksia samaan aikaan tai kanssani sopimussuhde myös muissa rooleissa kuin coachin ominaisuudessa, ja vältän eturistiriitojen syntymistä.

 11. Olen tietoinen ja nostan viipymättä esiin mahdolliset asiakkaisiin ja minuun liittyvät sellaiset valta- ja asemaerot, jotka voivat johtua kulttuuriin, suhteisiin tai kontekstiin liittyvistä ongelmista tai psykologisista ongelmista.

 12. Ilmoitan asiakkailleni mahdollisista korvauksista ja muista eduista, joita voin saada asiakkaideni kolmansille palveluntarjoajille ohjaamisesta.

 13. Varmistan coaching-toiminnan jatkuvan laadun riippumatta mistään suhteeseen liittyvästä sovitusta korvauksesta tai tällaisen korvauksen muodosta.

II – Toimintaan ja tuloksiin liittyvä vastuu

ICF-ammattilaisena:

14. Noudatan ICF:n eettisiä sääntöjä kaikessa vuorovaikutuksessa. Nostan asian kohteliaasti esiin asianosaisten kanssa saatuani tietää joko omasta mahdollisesta eettisten sääntöjen rikkomuksestani tai jos huomaan toisen ICF-ammattilaisen epäeettisen toiminnan. Jos asiaa ei saada ratkaistua, ilmoitan siitä vastaavalle taholle (esim. ICF Global) päätöksentekoa varten.

 1. Vaadin koko tukihenkilöstöä noudattamaan ICF:n eettisiä sääntöjä.

 2. Sitoudun täydentämään henkilökohtaista, ammatillista ja eettistä

  osaamistani.

 3. Tunnistan henkilökohtaiset rajani sekä tilanteet, jotka mahdollisesti heikentävät,

  ovat ristiriidassa tai haittaavat coachin tehtävistä suoriutumista tai ammatillisia coaching-suhteitani. Pyydän tarvittaessa apua sopivien toimintatapojen määrittämiseksi ja tarpeen tullen haen myös vastaavaa asiantuntija-apua. Tämä voi tarkoittaa myös coaching-suhteiden keskeyttämistä tai irtisanomista.

 4. Ratkaisen ilmenneet ja mahdolliset eturistiriidat perehtymällä perusteellisesti ongelmaan yhdessä asianosaisten kanssa, pyydän tarvittaessa asiantuntija-apua ja keskeytän väliaikaisesti tai lopetan ammatillisen suhteen.

 5. Suojelen ICF:n jäsenien yksityisyyttä, ja käytän ICF:n jäsenten yhteystietoja (sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot jne.) vain ICF:n tai ICF:n jäsenen hyväksymällä tavalla.

III Ammatillinen vastuu

ICF-ammattilaisena:

 1. Olen realistisesti tietoinen coaching-osaamisestani, coaching-pätevyyteni tasosta, asiantuntemuksestani, kokemuksestani, koulutuksestani, ICF:n sertifioinnistani ja todistuksistani.

 2. Annan totuudenmukaista ja paikkansapitävää suullista ja kirjallista tietoa tarjoamistani palveluista ICF-ammattilaisena, ICF:n tarjonnasta, coachin ammatista ja coachingin luomasta mahdollisesta arvosta.

 3. Viestin ja edistän tietoisuutta näiden eettisten sääntöjen mukaisista eettisistä vastuista sellaisten henkilöiden keskuudessa, joiden tulee olla niistä tietoisia.

 4. Tiedostan ja noudatan vastuullisesti asianmukaisia vuorovaikutukseen, fyysiseen kanssakäymiseen tai muuhun kanssakäymiseen liittyviä kulttuurisidonnaisia rajoja.

 5. En ryhdy minkäänlaisiin seksuaalisiin tai romanttisiin suhteisiin asiakkaideni tai sponsoreideni kanssa. Huomioin poikkeuksetta asianmukaiset läheisyyteen liittyvät säännöt coaching-suhteissa. Ryhdyn asianmukaisiin toimiin tällaisten ongelmien korjaamiseksi tai toimeksiannon peruuttamiseksi.

IV – Yhteiskunnallinen vastuu

ICF-ammattilaisena:

25. Vältän syrjintää toimimalla reilusti ja yhdenvertaisesti kaikessa toiminnassa noudattaen samalla paikallisia sääntöjä ja kulttuurisidonnaisia käytäntöjä. Syrjinnällä tarkoitetaan muun muassa iän, rodun, sukupuoli-identiteetin ilmaisemisen, etnisen taustan, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, kansallisen alkuperän, vamman tai asevelvollisuuden suorittamisen perusteella tapahtuvaa syrjintää.

 

Englanninkielinen versio hyväksytty 2020 / ICF Global Board of Directors

Suomenkielinen käännös hyväksytty 2021 / ICF Finland, hallitus


[/av_textblock] [/av_one_full]